Yumi Kikuchi   Make Up Artist
bty1 bty2 bty3 adv edt prof cont